Risico -Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

RI&E

Elke werkgever is verplicht om op gestructureerde wijze aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid, waarbij het verzamelen van informatie de eerste stap is. Daarom is in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) vastgelegd dat elk bedrijf de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) moet inventariseren en beoordelen. De resultaten van deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten schriftelijk worden vastgelegd.

 

Doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie:

 • Inzicht krijgen in de aanwezige risico's voor werknemers
 • Maatregelen formuleren om de risico's op te lossen of te beheersen, resulterend in een plan van aanpak voor het bedrijf
 • Criteria formuleren voor de inhoud en de opzet van verzuimbeleid, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedrijfshulpverlening en nader (specifiek) werkplekonderzoek.

Risico-inventarisatie

De uitvoering van de risico-inventarisatie spitst zich toe op de organisatorische eisen en op
concrete knelpunten en risico's. Aan de hand van interviews en vragenlijsten wordt informatie verzameld over de organisatie van het bedrijf en het arbo- en verzuimbeleid. Daarnaast wordt gekeken naar het gebruikte verzuimregistratiesysteem en het gevoerde verzuimbeleid.
Er worden onder meer vragen gesteld over:

 • De organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Het overleg over arbeidsomstandigheden
 • Activiteiten op het gebied van voorlichting en onderricht aan werknemers.

Door observatie en vragen aan de werknemers worden de risico's en knelpunten binnen de arbeidsomstandigheden op de werkvloer geïnventariseerd, zoals: de opstelling van de beeldschermen, de opslag van gevaarlijke stoffen, de werkhouding, geluid, verlichting en het klimaat.

 

Risico-evaluatie

Evalueren betekent het inschatten van risico's. Hoe groot is de kans op ongevallen, gezondheidsschade en/of nadelige gevolgen voor het welzijn? Ook wordt tijdens de evaluatie beoordeeld of het arbobeleid en de concrete arbeidsomstandigheden voldoen aan algemeen geaccepteerde normen, richtlijnen en wettelijke eisen. In de rapportage worden waargenomen knelpunten voorzien van een (mogelijke)
oplossing en een prioriteitsstelling. Dit geeft het bedrijf een handvat voor het plan van aanpak, waarin moet worden aangegeven hoe het bedrijf de gesignaleerde knelpunten wil oplossen.

 

Uitvoering door ImproCon

ImproCon kan de risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren binnen het bedrijf. ImproCon werkt volgens het volgende plan van aanpak:

 • Vaststellen gewenste en geschikte methode van inventariseren en evalueren

 • Verzamelen van informatie

 • Opstellen concept plan van aanpak

 • Bespreking met betrokkenen

 • Goedkeuring door kerndeskundige

 • Eventueel assistentie verlenen bij het oplossen van knelpunten.