CE-markeringstrajecten

CE-Markeringen


De CE-markering die op veel producten te vinden is, geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in
overeenstemming met de Europese regelgeving.

 

Het doel van de CE-markering is tweeledig. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

 

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant -of zijn gevolmachtigde- aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits  of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. Bovendien moet hij in de meeste gevallen voor het betreffende product een conformiteitsverklaring hebben opgesteld. In deze conformiteitsverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht zich aansprakelijk te stellen voor zijn product.

 

Improcon kan een producent of importeur bij het volledige CE markeringstraject begeleiden. Voor het begeleiden van het traject hanteren wij het volgende stappenplan; 

  • Vaststellen toepassingsgebied CE markering (CE scan)

  • Risicobeoordeling en risicoreductie op basis van CE-markering

  • Voldoet het product aan de fundamentele eisen (Risico Analyse)

  • Toepassen geharmoniseerde normen

  • Betrokkenheid Notified Body (Certificerings Instantie)

  • Opstellen gebruikershandleiding

  • Opstellen EG-verklaring van overeenstemming

  • Opstellen technisch constructiedossier

  • Borging CE markering 

Tevens voeren wij risicobeoordelingen uit op machines en installaties die al in gebruik zijn. Dit
is een verplichting op basis van de Richtlijn Arbeidsmiddelen en de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet.