Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan


Als er zich een calamiteit voordoet moet men snel en adequaat kunnen handelen. Tijd is vaak kostbaar. Medewerkers moeten weten waar ze bijvoorbeeld een ongeval of brand moeten melden zodat de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zo spoedig mogelijk kunnen worden ingezet. Mogelijk moet ook de externe hulpverlening, bijvoorbeeld de brandweer of ambulance met spoed worden gealarmeerd. Het is erg belangrijk dat de noodzakelijke acties goed op elkaar zijn afgestemd. Er moeten afspraken zijn gemaakt, welke zijn vastgelegd in een bedrijfsnoodplan.

 

ImproCon zet gezamenlijk met u het bedrijfsnoodplan op voor de totale organisatie zodat de specifieke situaties op uw bedrijf zijn toegesneden. Uw organisatie bezit een effectief instrument waarmee zij tijdens een calamiteit eventuele kwalijke gevolgen tot een minimum kunnen beperken.

In het bedrijfsnoodplan worden onder andere de hieronder genoemde hoofdstukken opgenomen en beschreven:

  • Gebouwen

  • Technische voorzieningen

  • Brandblusvoorzieningen

  • Brandmeld- en alarmeringsvoorzieningen

  • Personeel en organisatie

  • Brandpreventie en veiligheid

  • Instructies met betrekking tot alarmering en taken

  • Alarmeringsschema's

  • Telefoonnummers

  • Plattegronden

Als deelplan kan bijvoorbeeld het ontruimingsplan aan het bedrijfsnoodplan worden toegevoegd.

 

In het ontruimingsplan wordt omschreven hoe het gebouw / terrein gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de vluchtmogelijkheden zijn en waar zich de verzamelplaatsen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling en instructie onder het personeel en aanwezige personen, hetgeen essentieel is
voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming. Ook kunnen aan het ontruimingsplan ontruimingstekeningen worden toegevoegd waarop ondermeer in kleur de vluchtmogelijkheden, blusmiddelen en handbrandmelders zijn aangegeven door middel van pictogrammen.

 

Natuurlijk wordt ook het ontruimingsplan op uw organisatie en specifieke situaties toegesneden,
zodat u een effectief instrument bezit, waarmee u tijdens een calamiteit de aanwezige mensen snel in veiligheid kan brengen.