algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-  IMPROCON BV: de vennootschap die in de orderbevestiging als opdrachtnemer is aangewezen.
-  Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan IMPROCON BV opdracht heeft gegeven tot het

   doen verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten en/of producten.
-  Opleiding: alle door of vanwege of onder licentie van IMPROCON BV verzorgde of georganiseerde

   opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s, zoals opleidingen, trainingen,

   cursussen en examens.


Artikel 2: Algemeen.
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (inclusief offertes), de inhoud en

    de nakoming van alle tussen de cliënt en IMPROCON BV gesloten overeenkomsten.
2. Algemene voorwaarden van de cliënten zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk en

    schriftelijk overeengekomen dat deze met uitsluiting met één of meer van de bepalingen van deze

    Algemene Voorwaarden op deze overeenkomsten tussen partijen van toepassing zullen zijn.


Artikel 3: Zorgvuldigheid, geheimhouding en personeel.
1. Iedere overeenkomst wordt door IMPROCON BV naar beste inzicht en vermogen en op een zorgvuldige

    en professionele wijze uitgevoerd. De door IMPROCON BV, op basis van uitgevoerde doorlichtingen,

    uitgesproken waardering van veiligheids-, kwaliteits- en milieuprogramma’s, almede andere programma’s

    en/of activiteiten is gerelateerd aan de door IMPROCON BV gehanteerde methodiek en geeft geen

    absoluut oordeel over de desbetreffende aspecten van de organisatie van de cliënt.
2. IMPROCON BV zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie

    die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. IMPROCON BV is

    tegenover derden verplicht tot geheimhouding van informatie van en/of betreffende cliënt, die een

    vertrouwelijk karakter heeft. Buiten deze geheimhouding valt:
    a. alle informatie, die gevraagd wordt of vereist c.q. kan worden door bevoegde autoriteiten:
    b. alle informatie, die openbaar is en niet in een afzonderlijke overeenkomst is beperkt.
3. Het auteursrecht op de werken van IMPROCON BV ten behoeve van de cliënt vervaardigt, berust bij

    IMPROCON BV. Het is de cliënt niet toegestaan om dit werk of deze werken zonder voorafgaande

    toestemming van IMPROCON BV te verveelvoudigen of openbaar te maken. Werken die reeds door

    IMPROCON BV in het verkeer zijn gebracht mogen daarentegen door de cliënt openbaar

    gemaakt worden. Bovendien staat IMPROCON BV cliënt nadrukkelijk toe om het vervaardigde werk

    uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de cliënt te verveelvoudigen.
4. IMPROCON BV zal geen medewerker van de cliënt die betrokken is bij de uitvoering van de

    overeenkomst tussen IMPROCON BV en cliënt, in dienst nemen tenzij 12 maanden zijn verstreken sinds

    de afloop van de overeenkomst. Evenmin zal de cliënt gedurende dezelfde periode een bij de uitvoering 

    van die overeenkomst betrokken IMPROCON BV-medewerker in dienst nemen.


Artikel 4: Veiligheid, gezondheid en milieu.
1. De cliënt is verplicht om IMPROCON BV, zodra de cliënt met het (mogelijke) bestaan daarvan bekend is

    geworden, te informeren over mogelijke of bekende gevaren en/of risico’s voor de
    veiligheid en gezondheid van de personen die in opdracht van IMPROCON BV werkzaamheden voor de 

    cliënt verrichten. De cliënt dient IMPROCON BV tevens te informeren over mogelijke of bekende gevaren 

    en/of risico’s voor het milieu in het algemeen, indien en voor zover deze gevaren en/of risico’s voor de
    werkzaamheden die IMPROCON BV uitvoert, relevant zijn of zouden kunnen zijn.
2. In geval medewerkers van IMPROCON BV in het kader van het uitvoeren van de aan IMPROCON BV

    verstrekte opdracht het werkterrein van de cliënt bezoeken, zorgt de cliënt voor een zo groot mogelijke

    veiligheid en een zo goed mogelijke bescher-ming van de medewerkers, overeenkomstig de toepasselijke 
    wet- en regelgeving.


Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst.
1. Tenzij door IMPROCON BV anders is vermeld, heeft iedere offerte van IMPROCON BV een

    geldigheidsduur van 60 kalenderdagen.
2. Offertes van en overeenkomsten met IMPROCON BV zijn slechts bindend indien zij op schrift zijn gezet

    en zijn ondertekend namens IMPROCON BV door de daartoe krachtens wet en/of statuten bevoegde   

    personen.
3. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of

    soortgelijke mededeling verplicht IMPROCON BV niet tot het sluiten van een overeenkomst met de cliënt.
4. Nadere opdrachten van de zijde van de cliënt voor het verrichten door IMPROCON BV van meer of 

    andere diensten dan die reeds waren overeengekomen kunnen uitsluitend tot een overeenkomst leiden,

    indien de opdracht schriftelijk is bevestigd door de daartoe krachtens wet en/of statuten namens IMPRO-

    CON BV bevoegde personen.


Artikel 6: Termijnen.
1. De tussen IMPROCON BV en cliënt overeengekomen termijnen voor uitvoering van de overeenkomst

    hebben slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat het (een)

    uiterste termijn(en) betreft c.q. betreffen. Ook bij een overeengekomen termijn is IMPROCON BV eerst in

    verzuim, wanneer de cliënt haar in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van IMPROCON BV aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt indien de cliënt wijzigingen in de specificaties van het werk wenst, tenzij geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud IMPROCON BV in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door IMPROCON BV opgestelde tijdsschema’s.


Artikel 7: Wijziging in de aard en de omvang van de werkzaamheden ten gevolge van externe omstandigheden.
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden in de betreffende wettelijke

    regelingen. Tevens kunnen aan de zijde van de cliënt de omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van

    die welke aanwezig waren ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst Indien deze

    veranderingen redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien door IMPROCON BV en meer of andere 

    werkzaamheden door IMPROCON BV ten gevolge hebben, zal IMPROCON BV de daarmee
    samenhangende kosten aan de cliënt in rekening brengen.
2. Indien IMPROCON BV ten gevolge van de aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden genoodzaakt is 

    om de planning van de werkzaamheden tussentijds te wijzigen is IMPROCON BV gerechtigd de daarmee 

    samenhangende kosten in rekening te brengen aan de cliënt.
3. IMPROCON BV behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een Opleiding zonder opgave van

    redenen te weigeren.
4. IMPROCON BV behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te 

    lasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. IMPROCON BV zal de Client in voorkomend geval

    daarvan tijdig op de hoogte stellen.


Artikel 8: Wijzigingen in de aard en omvang van de werk-zaamheden ten gevolge van interne omstandigheden.
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen met betrekking tot door IMPROCON BV

    gehanteerde normen en standaarden ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden. Deze

    wijzigingen kunnen leiden tot meer of anderen werkzaamheden dan redelijkerwijze van IMPROCON BV

    waren te voorzien bij het aangaan van de overeenkomst. Als dan zal IMPROCON BV cliënt onverwijld in

    kennis stellen van de andere en/of meerdere werkzaamheden onder opgave van de daarmee gepaard 

    gaande kosten.
2. De cliënt heeft gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling 

    de mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst door middel van een schriftelijke bevestiging aan 

    IMPROCON BV. In geval van beëindiging is cliënt aan IMPROCON BV verschuldigd alle door 

    IMPROCON BV tot op het moment van aanvang van voormelde schriftelijke kennisgeving gemaakte 

    kosten, waaronder ook reeds door IMPROCON BV verrichtte, maar nog niet gefactureerde 

    werkzaamheden worden begrepen.
3. In geval de overeenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid door cliënt wordt beëindigd,

    wordt de cliënt ge-acht in te stemmen met de door IMPROCON BV voorgestelde werkwijze en de 

    daarmee gepaard gaande (extra) kosten.