ISO 9001: verschillen tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015

Risicogericht denken is de basis voor een managementsysteem.

De nieuwe versie van de norm vraagt naast de algemene eisen ook om structureel de risico's te analyseren en deze te implementeren in het  kwaliteitsmanagementsysteem.


Bredere visie op risicomanagement bij marktkansen.

De behoeften en verwachtingen van betrokkenen worden op systematische wijze in kaart gebracht en gemonitord. Dit geeft mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren en betere resultaten te behalen.


Nadruk op leiderschap en commitment van de top.  

Verantwoordelijkheid nemen voor toezicht en commitment van het kwaliteitsmanagementsysteem.


Focus op verbeteringen.

Agenderen en planning zijn noodzakelijk om de gestelde doelen te behalen.


Clustering en uitbreiding van technische en kwaliteitseisen met betrekking tot mensen en  middelen.

Meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.

Terug naar overzicht